Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, SA
Está vostede en: Skip Navigation LinksInicio > Transparencia e goberno aberto > Información organizativa Castellano 

Información organizativa


Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA (SPI Galicia, SA)


Avelino Pousa Antelo, nº 1, 2º
15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlfn: 981 545 002
Fax: 981 545 095


A-15595275


O Parlamento de Galicia acordóu a constitución da Sociedade según a Disposición Adicional número 12 da lei de Presupostos Xerais da Comunidade Autónoma para 1997. Mediante o Decreto 56/1997, de 6 de marzo, publicado no Diario Oficial de Galicia, de 20 de marzo de 1997, créase a Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. aprobándose os seus Estatutos e establécese un capital fundacional de 3,005 millóns de euros totalmente suscrito e desembolsado pola Comunidade Autónoma de Galicia. O 31 de marzo de 1997 mediante otorgamento de escritura pública ante D. Manuel Julio Reigada Montoto, Notario do Ilustre Colexio de Galicia, constitúese a Sociedade ó amparo do disposto no artigo 14.2º da Lei que rixe esta clase de Sociedades, como unha Sociedade Anónima Unipersoal. A Sociedade está inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña, Tomo 1.896, Sección Xeral, Folio 62, Folla número C-17.823, Inscrición primeira.


O obxecto da Sociedade é proxectar, construir, conservar e explotar, por ela mesma, por terceiras persoas ou en calidade de concesionaria, actuando por encargo do Consello da Xunta, en nome propio ou por conta e mandato da Xunta de Galicia, segundo os termos dos encargos e os mandatos de actuacións, toda clase de infraestructuras que a Xunta promova ou participe, e tamén os servizos que se poidan instalar ou desenvolver en ditas infraestructuras. A súa actividade comprende tamén, previa autorización do Consello da Xunta, a promoción e execución de actividades urbanísticas e inmobiliarias, adquisición e alleamento de toda clase de bens inmobles, xestión e realización das obras e dotación de servizos e a súa posible explotación.
A sociedade tamén ten por obxecto a realización daquelas actividades de conservación e explotación do treito Alto de Santo Domingo-A52 (AG-53 e AG-54) da autoestrada Santiago de Compostela-Ourense que se lle establezan regulamentariamente.
Forman parte do obxecto social as actividades dirixidas á explotación das áreas de servizo, centros de transporte e aparcadoiros e calquera outra actividade directa ou indirectamente relacionada coa súa conservación e explotación, sempre que se encontren dentro da área de influencia do treito Alto de Santo Domingo-A52 (AG-53 e AG-54) da autoestrada Santiago de Compostela-Ourense, así como as actividades que sexan complementarias da construción, conservación e explotación deste.
Todas estas actividades poderán desenvolverse total ou parcialmente mediante a participación da dita sociedade pública, suxeita sempre á Lei do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia ou calquera outra disposición que sexa aplicable polo seu carácter de sociedade mercantil pública autonómica en sociedades de obxecto idéntico ou análogo.
Nas súas actuacións haberá de respetar os principios de publicidade e concorrencia propios da contratación administrativa.


Conforme ó establecido na Disposición Adicional décimo segunda dos Presupostos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1997, as relacións entre a Xunta de Galicia e a Sociedade Pública regularanse mediante un Convenio Marco que será aprobado polo Consello da Xunta por proposta da Consellería de Economía e Facenda, no que se establecerán, entre outros, os extremos ós que deberá axustarse o Plan Económico Financeiro que deberá ser aprobado como instrumento básico de regulamentación das relacións específicas derivadas dos encargos da Xunta de Galicia á Sociedade. Na súa virtude o 2 de maio de 1997 apróbase o citado Convenio Marco así como os presupostos de explotación e de capital iniciais da Sociedade. Posteriormente, o 9 de febreiro de 2012, tamén o Consello da Xunta, aproba o Convenio Marco vixente na actualidade.

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA (SPI Galicia, SA)
Avelino Pousa Antelo, nº 1, 2º - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Número de identificación fiscal: A-15595275