Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, SA
Está vostede en: Skip Navigation LinksInicio > Transparencia e goberno aberto > Información de relevancia xurídica Castellano 

Información de relevancia xurídica

Esta Sociedade rexerase polo que dispoñan os seus Estatutos e o que en relación a este tipo de sociedades establecen:

  • Decreto 56/1997 de 6 de marzo, ó amparo da disposición adicional décimo segunda da lei 11/1996, de 30 de decembro de presupostos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1997, por o que se constitúe como Sociedade Anónima a Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA, o 31 de marzo de 1997, cun capital fundacional subscrito e desembolsado íntegramente pola Comunidade Atónoma.
  • A Lei de Sociedades de Capital.
  • A Lei 5/2011 de 30 de septembro de Patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Decreto Lexislativo 1/1999, de 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia.
  • Lei 16/2010, de 17 de decembro, de Organización e funcionamento da Administración Xeral e do Sector Público Autonómico de Galicia.
  • O Convenio Marco entre a Xunta de Galicia e SPI Galicia, SA aprobado polo Consello da Xunta o 9 de febreiro de 2012.
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA (SPI Galicia, SA)
Avelino Pousa Antelo, nº 1, 2º - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Número de identificación fiscal: A-15595275
Política de privacidade e aviso legal